Nóng vài cởi ngựa không yên chơi trò chơi

तस्वीर का शीर्षक ,

Nóng vài cởi ngựa không yên chơi trò chơi, Nói xong, liền định rời đi, nhưng ánh mắt đảo qua, hai mắt lập tức trợn tròn.