Phallic Algebra - Còn Những Người!

तस्वीर का शीर्षक ,

Phallic Algebra - Còn Những Người!, Phương Dung hai tay nâng ly rượu của mình, khẽ cúi người hướng về ông Thành để cụng ly.