Châu âu đồng kem trên

तस्वीर का शीर्षक ,

Châu âu đồng kem trên, Trên bàn ngoài năm cái laptop còn có giấy gói thức ăn nhanh, nước uống vung vãi khắp nơi.