Allen Nóng Cặp Tình

तस्वीर का शीर्षक ,

Allen Nóng Cặp Tình, Chú Đức kéo theo phía sau Hoài Nam và Khánh Phương vào thang máy đã chờ sẵn.