Cống nạp cho R987 nhồi!

तस्वीर का शीर्षक ,

Cống nạp cho R987 nhồi!, Giữa mỏm đá cao nhất chồm ra biển được dựng lên một cái lều lớn che chắn tứ phía.