Hậu Môn Nữ

तस्वीर का शीर्षक ,

Hậu Môn Nữ, … Buổi chiều, chẳng có thêm cuộc họp hội đồng quản trị nào được diễn ra.