Crissy Trăng Nhồi

तस्वीर का शीर्षक ,

Crissy Trăng Nhồi, Họ thiêu người đã mất rồi rải tro xuống sông… Cái mộ đó hẳn mẹ làm chỉ để che mắt người ta mà thôi.