Mình Bị Khai Thác Hay Là Mẹ - Lorraine

तस्वीर का शीर्षक ,

Mình Bị Khai Thác Hay Là Mẹ - Lorraine, Con bé quay qua quay lại suy ngẫm như đang mua sắm trong siêu thị, rồi chọn lấy một cái.