Han cô gái

तस्वीर का शीर्षक ,

Han cô gái, Nhi đi vào hất tay, cánh cửa gỗ chỉ đảo nhẹ một chút rồi dừng lại lưng chừng chứ không đóng kín.