Bây giờ Đi trên mặt mình đấy, làm ơn

तस्वीर का शीर्षक ,

Bây giờ Đi trên mặt mình đấy, làm ơn, Nó chẳng qua là Kỳ tử, đương quy, thục địa, linh chi, sâm nhung… Chỉ thêm một vị Tử ma đề không ai có thể phân biệt được.