Chân Karate Với Sư Phụ Tony Dinozzo Và Lance Hart

chú thích hình ảnh,

Chân Karate Với Sư Phụ Tony Dinozzo Và Lance Hart, Mỗi một vòng như vậy cơ thể Khánh Phương như nhẹ nhàng bay bổng hơn như được nới lỏng dần khỏi một sự trói buộc vô hình nào đó.