Đồng, 2012

तस्वीर का शीर्षक ,

Đồng, 2012, Lần này cô ta mang Trung đi chắc mãi mãi sẽ không quay lại nữa ah… Trung sẽ quay về thôi.