Chết tiệt hai thường dân tóc vàng

तस्वीर का शीर्षक ,

Chết tiệt hai thường dân tóc vàng, Chín con rồng vàng khổng lồ từ Sắc Mệnh Chi Bảo Ấn lao ra vây lấy Trục Nhật từ mọi phía và kết thành một kết giới khóa chặt Trục Nhật.