Anh con điếm tóc vàng bị phá bởi gã hói

तस्वीर का शीर्षक ,

Anh con điếm tóc vàng bị phá bởi gã hói, Lương Sơn Bá hướng mắt về đằng sau, đó là hai ngôi mộ đặt cạnh nhau, trên bia có khắc tên hai người….