Bữa tiệc, Ấn độ,

तस्वीर का शीर्षक ,

Bữa tiệc, Ấn độ,, Ta vốn không muốn cho con biết sự thật đau đớn này… Giọng ông Vũ khàn đặc nói.