Nóng đồng tính côn đồ Lỗ Sâu, chết tiệt -- vào tháng bảy năm 2010

तस्वीर का शीर्षक ,

Nóng đồng tính côn đồ Lỗ Sâu, chết tiệt -- vào tháng bảy năm 2010, Có tiếng chuông ngân báo hiệu hết tiết, cô dạy môn sinh vẫn nán lại giảng nốt phần còn giang dở khiến lòng Dương như lửa đốt.