Mình Bị Khai Thác Hay Là Mẹ Sierra

तस्वीर का शीर्षक ,

Mình Bị Khai Thác Hay Là Mẹ Sierra, Thứ nước âm ấm, nhơn nhớt chảy ra từ lồn của Phương Dung đang được lão Thành hứng lấy nuốt vào bụng không sót một giọt nào.