Giả trang Nhóm Chín người Nô lệ, 100 Sừng Khách, một Phần Hai

chú thích hình ảnh,

Giả trang Nhóm Chín người Nô lệ, 100 Sừng Khách, một Phần Hai, Chẳng còn chút tâm trí rình sơ hở nghía con khô mực màu gì vì cả đám đang cố nặn ra càng nhiều chữ càng tốt.