Oxuanna Lan Rộng Chân Cô Ấy Vào Đi

तस्वीर का शीर्षक ,

Oxuanna Lan Rộng Chân Cô Ấy Vào Đi, Nó chẳng qua là Kỳ tử, đương quy, thục địa, linh chi, sâm nhung… Chỉ thêm một vị Tử ma đề không ai có thể phân biệt được.